Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.brejwo.pl, wykorzystującej system rejestracji online medfile.pl.
 2. Definicje:
 3. Cennik – cennik Usług, udostępniany Klientowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
 4. Klient – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie: https://brejwo.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
 6. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem brejwo.pl, wykorzystuje system rejestracji online medfile.pl
 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną oraz zrealizowaniu e-wizyty.
 8. E-wizyta – konsultacja psychologiczna prowadzona z wykorzystaniem systemu haloDoctor
 9. Usługodawca – Mirosław Brejwo prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą mBrejwo Group Mirosław Brejwo, 83-032 Skowarcz, ul. Akacjowa 1b/5, NIP: 604 006 94 03 adres e-mail do kontaktu: kontakt@brejwo.pl, tel.: 604 926 072
 10. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi rejestracji oraz e-wizyty.
 11. Pozostałe usługi (poza rejestracją i e-wizytą) odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

 

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja     terminu     wizyty    odbywa się         za      pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
 3. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 4. w przypadku e-wizyty uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
 5. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o       zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 6. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
 7. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu e-wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wynikającej z cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 8. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 9. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
 10. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 11. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 12. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Klient otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie, kontakt telefoniczny lub kliknięcie przycisku „odwołaj wizytę” w otrzymanej wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  1. korzystanie     z    jednego     z    systemów     operacyjnych:     Windows,    macOS, Linux/Ubuntu,
  1. minimalne wymagania sprzętowe:
 2. Procesor           Pentium  4              lub                  nowszy wspierający     SSE2      (wszystkie współczesne procesory),
 3. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
 4. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 5. stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  1. rachunku bankowego,
  1. konta poczty elektronicznej,
  1. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020.